Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Załatw sprawę w Urzędzie
Ogłoszenia Urzędu Miasta
 • wersja standardowa
 • Wersja kontrastowa
Aktualności

Małe dotacje udzielone w trybie Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2017 rok

 

Ogłoszenie (5.09.2017 r.)

Zadanie „Sport to zdrowie-piłka nożna dla najmłodszych" zostało zlecone do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Górnik-Siersza" z siedzibą w Domu Kultury Willa NOT w Trzebini, ul. Grunwaldzka 29, 32-541 Trzebinia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 3 500,00 zł.

Zobacz treść oferty realizacji zadania pn. „Sport to zdrowie-piłka nożna dla najmłodszych".

 

 

 

UWAGA

1. Przez Małą Dotację rozumie się zlecenie organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

2. Procedura o udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym przebiega następująco: Klub składa ofertę, która o ile spełnia wymogi ustawowe jest w ciągu 7 dni roboczych (licząc od daty wpływu oferty do Urzędu) upubliczniania jest przez 7 dni. W tym samym czasie oferta jest kierowana do właściwego Wydziału. W przypadku wydania pozytywnej decyzji Burmistrza zawierana jest umowa z Klubem. Jeśli otrzyma on negatywną opinię,  jest informowany w formie pisemnej; o odmowie zawarcia umowy.

 

3. Wymagane dokumenty:

 

 

Dotacje udzielone w trybie Ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie

Rok 2017:

Urząd Miasta w Trzebini informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2018 w terminie do 15.09.2017 r.
1. Zarządzenie nr 0050.245.2017 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 11.08.2017 w sprawie naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzebinia na rok 2018
2. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzebinia na rok 2018
3. UCHWAŁA NR XXII/271/VII/2016 RADY MIASTA TRZEBINI z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Trzebinia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
4. Warunki i tryb finansowania zadań własnych Gminy Trzebinia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
5. WNIOSEK o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu.
6. Skorygowany kosztorys realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu.
7. Skorygowany harmonogram realizacji zadania z zakresu sprzyjania sportu.
8. ROZLICZENIE wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu - WZÓR.

 

 

Rok 2016:

Informacja z 01.09.2016 r.:

 

Urząd Miasta w Trzebini informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu.

Dokumenty związane z ogłoszonym naborem:


1. ZARZĄDZENIE NR 0050.229.2016 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 31.08.2016 r. w sprawie: naboru wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzebinia na rok 2017 r.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzebinia na rok 2017.
3. UCHWAŁA NR XXII/271/VII/2016 RADY MIASTA TRZEBINI z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Trzebinia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
4. Warunki i tryb finansowania zadań własnych Gminy Trzebinia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
5. WNIOSEK o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu.
6. Skorygowany kosztorys realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu.
7. Skorygowany harmonogram realizacji zadania z zakresu sprzyjania sportu.
8. ROZLICZENIE wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu.

 

Uwaga:
Rozliczenie wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu za rok 2016 należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do  Uchwały nr IV/25/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Trzebinia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu:

Rok 2015:

Rok 2014:

 

Kobiecy Klub Piłki Nożnej „GALENA" Trzebinia

Nazwa organizacji:  Kobiecy Klub Piłki Nożnej „GALENA" Trzebinia

Data powstania organizacji: 27.01.2016 r.

Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. Rynek 18.

Władze: Jacek Kasperkiewicz – Prezes

Tomasz Ciapała - Wiceprezes

 

Strona internetowa: https://www.facebook.com/Kobiecy-Klub-Pi%C5%82ki-No%C5%BCnej-Galena-Trzebinia-166211790431215/

 

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

 

Celem Klubu jest rozwój i upowszechnianie kulrury fizycznej wśród kobiet, w tym celu podejmuje następujące działania:

1. Dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie,

2. Planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe,

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych,

4. Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym,

5. Organizowanie róznorodnych form współzawodnictwa sportowego,

6. Realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

7. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień,

8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań klubu,

9. Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urzadzeń i sprzętu sportowego.

Klub prowadzi kobiecą sekcję piłki nożnej.

 

Data aktualizacji danych: 30.05.2016 r.

Górnik Siersza Uczniowski Klub Sportowy "Górnik Siersza"

Data powstania organizacji: 26 maj 2014 r.

 

Adres siedziby: ul. Grunwaldzka 29, 32-540 Trzebinia

Telefon: 504 919 194, 501 378 105

Władze: Prezes - Michał Buziewicz

 


Dyscypliny sportowe: piłka nożna

 

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

 • Propagowanie wychowania fizycznego wśród członków Klubu i okolicznych mieszkańców.

 • Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców.

 • Udział w zawodach sportowych.

 • Poprzez zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzimy pracę wychowawczą.

 

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

 • Nieprzerwana działalność Klubu.

 • Utworzenie grupy dziecięcej i umorzliwienie im treningów.

 • Zgłoszenie do rozgrywek w lidze "Orlik".

 • Organizacja turnieju halowego "TRZEBINIA WINTER CUP 2016" w lutym.

 • Drużyna seniorów uczestniczyła w rozgrywkach PPN w B-klasie, które zakończyła na

  13-tym miejscu.

.

 

 

 Data aktualizacji danych: 05.10.2016r

XXI edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2015

 

Gmina Trzebinia zaprasza wszystkich chętnych do udziału w zawodach i zajęciach sportowych, organizowanych na terenie gminy w ramach XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Turniej odbędzie się w dniach od 26 maja do 1 czerwca 2015 roku.

 

Przedsięwzięcie ma charakter ogólnopolski i jest organizowane przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich pod patronatem Prezydenta RP oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Siłownia na otwartym powietrzu na os. ZWM

 

Siłownia znajduje się na terenie Osiedla ZWM (w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 8). Została oddana do użytku w niedzielę 20.07.2014 r. [zobacz informację o otwarciu]

 

Obiekt składa się z 19 urządzeń do ćwiczeń, wśród których znajdują się m. in.: drabinki, masażery, wyciągi, drążki gimnastyczne, podciągarki, prasa nożna, ławka, piechur, motyl, rower, trenażer, surfer i wioślarz. Każde z nich jest wyposażone w instrukcję obsługi. Urządzenia zostały zamontowane na bezpiecznej powierzchni z tworzywa sztucznego (poliuretan). Ponadto obiekt został ogrodzony i wyposażony w ławki i kosze na śmieci.

 

Z siłowni można korzystać bezpłatnie przez siedem dniu w tygodniu.

 

Administrator: Urząd Miasta w Trzebini - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 32 71 11 029

 

 

 

 

Siłownia "Zbyszek"

Adres: ul. Grunwaldzka 1, 32-540 Trzebinia

Kontakt: przez LKS "Trzebinia",

www.facebook.com/silkazbyszek

Po adaptacji pomieszczeń po byłej łaźni Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza” przy Szybie „Zbyszek” w Trzebini na salę do prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz nowoczesną siłownię, obiekt został oficjalnie otwarty w sobotę 11 października 2014 r. [zobacz informację o otwarciu].

 

Siłownia jest dostępna dla ćwiczących od poniedziałku do piątktu w godzinach od 15.00 do 21.00.

Obiektem administruje Ludowy Klub Sportowy "Trzebinia".

 

 

A3 START-OK Ważne wydarzenia sportowe -

ZAPRASZAMY KLUBY SPORTOWE DO PRZESYŁANIA INFORMACJI O ORGANIZOWANYCH ZAWODACH, ROZGRYWKACH I RELACJI Z IMPREZ SPORTOWYCH.

 

Nadchodzące imprezy:

 

WRZESIEŃ:

 

 

PAŹDZIERNIK

 

 

XX edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2014

Jubileuszowa XX edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2014: 17-23 maja 2014 r. Największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Zgłoszenie

Karta imprez

STMiG SPRAWOZDANIE

STMiG Test Coopera

90lat ball 90 lat piłkarstwa w Trzebini

 

 

 

 

Zapraszamy na imprezy sportowe zorganizowane w dniach od 19 do 23 czerwca 2013 r.:

 


TURNIEJ TRAMPKARZY 19.06.2013 r.
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini - Krystynowie

16:00    MKS I   - MKS II
16:30    ZWM    - Dulowa
17:00    MKS I   - ZWM
17:30    MKS II  - Dulowa
18:00    MKS I   - Dulowa
18:30    MKS II  - ZWM
Mecz finałowy (miejsca 1,2) 23.06.2013
- Stadion Miejski w Trzebini


TURNIEJ MŁODZIKÓW 21.06.2013 r.
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6 w Trzebini - Gaju

16:45   Losowanie
17:00 - 17:30 Promyk Bolęcin - MKS Trzebinia
17:40 - 18:10 MKS Trzebinia - Błyskawica Myślachowice
18:20 - 18:50 Promyk Bolęcin - Błyskawica Myślachowice


TURNIEJ ORLIKÓW 22.06.2013 r.
Orlik przy Szkole Podstawowej  nr 6 w Trzebini - Gaju

08:45    Losowanie
09:00 - 09:20 Wodna Trzebinia - Korona Trzebinia
09:25 - 09:45 MKS Trzebinia - Korona Lgota
09:50 - 10:10 Wodna Trzebinia - Korona Lgota
10:15 - 10:35 Korona Trzebinia - MKS Trzebinia
10:40 - 11:00 Wodna Trzebinia - MKS Trzebinia
11:05 - 11:25 Korona Trzebinia - Korona Lgota


TURNIEJ JUNIORÓW MŁODSZYCH 22.06.2013 r.
Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej

09:00 - Otwarcie turnieju
09:20 - 09:45 Promyk Bolęcin - Błyskawica Myślachowice
09:50 - 10:15 Ruch Młoszowa - Korona Trzebinia
10:20 - 10:45 MKS Trzebinia Siersza - Promyk Bolęcin
10:50 - 11:15 Błyskawica Myślachowice - Ruch Młoszowa
11:20 0 11:45 Korona Trzebinia - MKS Trzebinia Siersza
11:50 - 12:15 Promyk Bolęcin - Ruch Młoszowa
12:20 - 12:45 Korona Trzebinia - Błyskawica Myślachowice
12:50 - 13:15 Ruch Młoszowa - MKS Trzebinia Siersza
13:20 - 13:45 Korona Trzebinia - Promyk Bolęcin
13:50 - 14:15 Błyskawica Myślachowice - MKS Trzebinia Siersza


MECZE FINAŁOWE 23.06.2013 r.
Miejski Stadion Sportowy w Trzebini

godz. 12:00 - Juniorzy młodsi
godz. 13:00 - Orliki
godz. 14:00 - Młodzicy
godz. 15:00 - Trampkarze

godz. 17:00 OLDBOJE z MKS Trzebinia-Siersza

 

 

 

hala Gwarek Hala sportowa w Trzebini

Adres: ul. Piłsudskiego 125, 32-540 Trzebinia

Kontakt: Kazimierz Noworyta, Prezes TKS „Opoka”, tel. 660 410 217

Wymiary: 20x10m

 

Obiekt, który jest własnością Gminy Trzebinia, został użyczony Tenisowemu Klubowi Sportowemu „Opoka” w Trzebini. Na hali organizowane są zajęcia w tenisie stołowym - rozgrywane są tu mecze I Ligi PZTS oraz IV, V i VI Ligi tenisa stołowego.

 

SAM 5826 Hala sportowa przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych

Adres: ul. Krakowska 12, 32-540 Trzebinia,
Kontakt tel.: (32) 612 11 85

 

Hala Sportowa została przekazana do użytkowania w 2011roku. Na parterze znajduje się główna sala gimnastyczna mieszcząca boisko do koszykówki 15x28 m, pełnowymiarowe boisko do siatkówki 9x18 oraz niewymiarowe boisko do piłki ręcznej. W sali znajdują się trybuny dla 84 widzów. Na pierwszym piętrze znajduje się mała sala do ćwiczeń.

 

 

 

Zdjęcia: R. Siwek

XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012

SPRAWOZDANIE

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012

 

Wykaz zorganizowanych imprez:

 

Data  imprezy

Godzina imprezy

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Nazwa imprezy

Liczba startujących

 

26.05.2012r.

12.00-15.30

Teren Góry Bożniowa

w Trzebini

Gra terenowa,

tor z przeszkodami - bieg po chustę

21

18.00

Boisko sportowe w Myślachowicach

Mecz piłki nożnej UKS „Błyskawica” Myślachowice - LKS „Victoria” Zalas - Klasa A

18

10.00

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Trzebini

Turniej jedynek siatkarskich - klasy IV-VI - dziewczęta  i chłopcy

26

17.00-18.00

Teren Domu Kultury w Czyżówce

Zabawy zręcznościowe dla dzieci

20

18.00-23.00

Teren Domu Kultury w Czyżówce

Zabawa taneczna dla mieszkańców - Festyn „Tradycyjne Sobótki”

120

10.00-11.00

Leśna polana / park

Biegam z rodzicami

25

11.00-13.00

Boisko Miejskiego Klubu Sportowego „Trzebinia-Siersza” w Trzebini

Mecz mistrzowski - trampkarze starsi

16

11.00-12.30

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie

Mecz mistrzowski - młodzicy

18

8.00-16.00

Trzebinia i okolice

Mama, tata i ja lubimy aktywny wypoczynek weekendowy

- rodzinne wycieczki rowerowe

- spacery po okolicy

- udział w lokalnych imprezach sportowych

- gry i zabawy ruchowe (każda rodzina oddaje do przedszkola rysunkowe sprawozdanie ze sposobu spędzenia weekendu z uwzględnieniem wybranych form aktywności ruchowej z dzieckiem)

 

50

15.00

Hala Sportowa „Gwarek” w Trzebini

Turniej tenisa stołowego

25

 

 

27.05.2012r.

16.30-19.00

Plac przy Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Trzebini

Festyn z okazji Dnia Matki

80

16.00-18.00

Ścieżki rowerowe, plac zabaw, podwórko

Niedziela na sportowo

25

11.00-13.00

Boisko Miejskiego Klubu Sportowego „Trzebinia-Siersza” w Trzebini

Mecz mistrzowski - juniorzy

15

8.00-16.00

Trzebinia i okolice

Mama, tata i ja lubimy aktywny wypoczynek weekendowy:

- rodzinne wycieczki rowerowe

- spacery po okolicy

- udział w lokalnych imprezach sportowych

- gry i zabawy ruchowe (każda rodzina oddaje do przedszkola rysunkowe sprawozdanie ze sposobu spędzenia weekendu z uwzględnieniem wybranych form aktywności ruchowej z dzieckiem)

 

50

15.00

Karniowice

Rodzinny Rajd Rowerowy

30

15.00

Karniowice - Błonia

Blok zabaw sportowych

25

16.00-18.00

Boisko sportowe

w Regulicach

Mecz piłki nożnej

11

 

 

28.05.2012r.

8.00

Gimnazjum Nr 1

w Trzebini

Turniej Dwójek Siatkarskich

42

18.00

Dom Kultury „Sokół”

w Trzebini

Taniec ludowy

16

12.00-16.00

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Trzebini

Zawody sportowe w poszczególnych grupach

120

17.30

Kompleks sportowy „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Młoszowej

Trening - piłka nożna - juniorzy

35

16.00-20.00

Hala Sportowa „Gwarek” w Trzebini

Trening - siłownia

12

16.00

Boisko sportowe w Myślachowicach

Trening - piłka nożna - orlicy

10

17.15

Boisko sportowe w Myślachowicach

Trening - piłka nożna - trampkarze

15

18.00

Boisko sportowe w Myślachowicach

Trening - piłka nożna - seniorzy

15

14.30-15.30

Wiejski Dom Kultury w Lgocie

Gry i zabawy sportowe

15

19.00-20.00

Wiejski Dom Kultury w Lgocie

Aerobic

12

9.30-10.30

Sala przedszkolna

Tańce i pląsy

40

13.00-14.00

Plac zabaw

Gry i zabawy ruchowe

30

14.30-15.30

Hala Szkoły Podstawowej Nr 8 w Trzebini

Zajęcia rekreacyjno-sportowe, klasy I-III

24

15.15-17.15

Hala Szkoły Podstawowej Nr 8 w Trzebini

Zajęcia rekreacyjno-sportowe, klasy

IV-VI

12

18.30-20.00

Boisko Miejskiego Klubu Sportowego „Trzebinia-Siersza” w Trzebini

Trening - piłka nożna - seniorzy

20

17.00-18.30

Boisko Miejskiego Klubu Sportowego „Trzebinia-Siersza” w Trzebini

Trening - piłka nożna - trampkarze starsi

18

8.00-16.00

Ogród przedszkolny

Dzień rodziny na sportowo:

- slalom gigant, wyścig między pachołkami

- turniej na „króla strzelców” (rywalizacja tatusiów)

- bieg zwinnościowy

- rywalizacja o tytuł „kelnera roku” (dzieci kontra rodzice)

- skoki na skakance (rywalizacja mam)

- zajęcze skoki (rywalizacja wszystkich grup - mamy, tatusiowie, dzieci)

- przeciąganie liny

 

110

16.00

Wiejski Dom Kultury w Karniowicach

Turniej unihokeja

12

18.00

Hala Sportowa „Gwarek” w Trzebini

Trening tenisa stołowego

15

9.35-9.50

Boisko szkolne

Aerobic

25

9.35-9.50

Boisko szkolne

Gimnastyka

27

11.35-11.50

Boisko szkolne

Rozgrywki w „dwa ognie”

25

16.00-18.00

Sala gimnastyczna

Piłka nożna

15

11.00-12.00

Plac zabaw

Zabawy zręcznościowe

30

17.00-18.30

Plac zabaw przy Domu Gromadzkim w Wodnej

„Tańcz razem z nami” (impreza  skierowana do najmłodszych oraz dzieci w wieku szkolnym)

48

 

 

29.05.2012r.

19.00

Dom Kultury „Sokół” w Trzebini

Fitness

11

15.00

Kryta Pływalnia „Aqua Planet” w Trzebini

Zajęcia na basenie

28

12.00-16.00

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Trzebini

Festyn rodzinny - wspólne zabawy z rodzinami, grill

300

16.00-17.00

Sala widowiskowa Wiejskiego Domu Kultury w Młoszowej

Rozgrywki tenisa stołowego

8

18.00

Kompleks sportowy „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Młoszowej

Trening - piłka nożna - seniorzy

17

17.00

Boisko sportowe w Lgocie

Trening - piłka nożna - dzieci

15

18.00

Boisko sportowe w Lgocie

Trening - piłka nożna - seniorzy

13

16.00-17.30

Stadion w Sierszy

Trening - piłka nożna - juniorzy

13

17.30-19.00

Stadion w Sierszy

Trening - piłka nożna - seniorzy

12

16.00-20.00

Hala Sportowa „Gwarek” w Trzebini

Trening - siłownia

15

14.30-15.30

Wiejski Dom Kultury w Lgocie

Zabawy kuglarsko-cyrkowe

13

16.30

Hala sportowa przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

Trening - unihokej

20

13.00

Wiejski Dom Kultury w Psarach

Zajęcia taneczne

10

15.00-16.30

Wiejski Dom Kultury w Psarach

Pantomima

17

16.00-18.00

Kompleks sportowy „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Trzebini, Os. Gaj

Gry i zabawy z piłką nożną

34

16.00-18.00

Teren Domu Kultury w Czyżówce

Rozgrywki tenisa stołowego

12

10.00-11.00

Boisko

Konkurencje sprawnościowe

41

13.00-14.00

Park

Podchody

29

16.30

Kompleks sportowy „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Trzebini - Wodnej

Trening - piłka nożna - trampkarze

16

19.00

Boisko sportowe na Wodnej

Trening - piłka nożna - seniorzy Klasa B

20

13.35-14.35

Sala rehabilitacyjna Szkoły Podstawowej Nr 8 w Trzebini

Zajęcia rehabilitacyjne

3

17.30-19.00

Boisko Miejskiego Klubu Sportowego „Trzebinia-Siersza” w Trzebini

Trening - piłka nożna - seniorzy

20

16.30-18.00

Kompleks sportowy „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Trzebini - Wodnej

Trening - piłka nożna - młodzicy

18

8.00-16.00

Ogród przedszkolny oraz park w Sierszy

Kto sprawniejszy?

- rzut do celu

- kto zrobi najwięcej przysiadów

- konkurs w podbijaniu piłki

- konkurs w kręceniu hula-hop

- skoki na skakance

- tor przeszkód

- strzały do bramki

- rzut piłeczką na odległość

- bieg sprinterski na 50 m

- skok w dal

- skok wzwyż

 

Spacer rekreacyjny do pobliskiego parku

50

19.00

Wiejski Dom Kultury w Karniowicach

Zajęcia fitness

15

18.00

Hala Sportowa „Gwarek” w Trzebini

Trening tenisa stołowego

15

9.35-9.50

Sala gimnastyczna

Gimnastyka

14

9.35-9.50

Sala gimnastyczna

Zabawy na trampolinie

24

17.00-18.00

Boisko szkolne

Biegi

14

17.00-18.00

Boisko szkolne

Rozgrywki w „dwa ognie” - mamy - dzieci

24

18.00-19.00

19.00-20.00

Dom Gromadzki w Wodnej

„Aerobik dla każdego”

12

 

 

30.05.2012r.

8.00

Gimnazjum Nr 1 w Trzebini

Streetball

76

19.00

Dom Kultury „Sokół” w Trzebini

Fitness

9

16.00

Dom Kultury „Sokół” w Trzebini

Zajęcia ruchowe - pilates

13

9.00-14.30

Anikino - Kraków

Gry i zabawy ruchowe

70

16.00-19.00

Lgota

Zuchowy bieg patrolowy z przeszkodami - podchody z rodzicami

38

16.00-20.00

Hala Sportowa „Gwarek” w Trzebini

Trening - siłownia

14

17.00

Boisko sportowe w Myślachowicach

Trening - piłka nożna - trampkarze

15

18.00

Boisko sportowe w Myślachowicach

Trening - piłka nożna - seniorzy

15

18.00-19.30

Wiejski Dom Kultury w Lgocie

Gry i zabawy animacyjne

15

16.00

Hala sportowa przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

Trening - unihokej

20

16.00-18.00

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Dulowej

Piłka nożna

20

16.45-18.15

Plac przed Wiejskim Domem Kultury w Dulowej

Aerobic na wolnym powietrzu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych

10

13.00

Wiejski Dom Kultury w Psarach

Zabawy sportowe dla najmłodszych

10

14.00

Wiejski Dom Kultury w Psarach

Zajęcia taneczne

5

16.00-18.00

Kompleks sportowy „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Trzebini, Os. Gaj

Baw się z nami na wesoło

38

10.00-11.00

Sala przedszkolna

Improwizacje ruchowe

42

13.00-14.00

Boisko

Test sprawności ruchowej

30

11.45-12.45

Sala rehabilitacyjna Szkoły Podstawowej Nr 8 w Trzebini

Zajęcia rehabilitacyjne

3

15.15-16.45

Hala Szkoły Podstawowej Nr 8 w Trzebini

Trening - piłka nożna - grupa naborowa - żacy

10

18.30-20.00

Boisko Miejskiego Klubu Sportowego „Trzebinia-Siersza” w Trzebini

Trening - piłka nożna - seniorzy

20

18.00-19.30

Boisko Miejskiego Klubu Sportowego „Trzebinia-Siersza” w Trzebini

Trening piłka nożna - juniorzy

24

17.00-18.30

Boisko Miejskiego Klubu Sportowego „Trzebinia-Siersza” w Trzebini

Trening piłka nożna - trampkarze starsi

18

17.30

Wiejski Dom Kultury w Karniowicach

Sportowa majówka - blok konkurencji na czas, wyścigi (na punkty)

31

18.00

Hala Sportowa „Gwarek” w Trzebini

Trening tenisa stołowego

15

9.35-9.50

Sala gimnastyczna

Aerobic

20

11.35-11.50

Boisko szkolne

Piłka nożna

17

16.00-18.00

Sala gimnastyczna

Piłka nożna

15

 

 

31.05.2012r.

19.00

Dom Kultury „Sokół” w Trzebini

Fitness

14

16.00

Dom Kultury „Sokół” w Trzebini

Zajęcia ruchowe - naturoterapia

18

10.00-12.00

Centrum zabawy i edukacji „Maffelka” w Trzebini

Gry i zabawy ruchowe na terenie placu zabaw

50

17.00

Wiejski Dom Kultury w Pile Kościeleckiej

Rozgrywki w tenisie stołowym

15

18.00-19.00

Sala widowiskowa Wiejskiego Domu Kultury w Młoszowej

Zajęcia fitness

10

18.00

Boisko sportowe w Lgocie

Trening - piłka nożna - seniorzy

15

16.00-17.30

Stadion w Sierszy

Trening - piłka nożna - juniorzy

13

17.30-19.00

Stadion w Sierszy

Trening - piłka nożna - seniorzy

12

16.00-20.00

Hala Sportowa „Gwarek” w Trzebini

Trening - siłownia

13

17.00-19.00

Wiejski Dom Kultury w Lgocie

Turniej mini piłki nożnej

9

9.00

Teren przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Trzebini - os. Z.W.M.

Dzień Dziecka - gry i zabawy

500

15.00

Wiejski Dom Kultury w Psarach

Zajęcia taneczne

5

16.00

Wiejski Dom Kultury w Psarach

Pantomima

6

19.00

Wiejski Dom Kultury w Psarach

Aerobic

11

16.00-18.00

Teren Domu Kultury w Czyżówce

Rozgrywki piłki nożnej i koszykowej

15

10.00-11.00

Boisko, park w Myślachowicach

Marszobieg, tor z przeszkodami

41

13.00-14.00

Plac zabaw

Gry i zabawy ruchowe, zabawy na przyrządach

30

16.30

Boisko sportowe na Wodnej

Trening - piłka nożna - trampkarze

16

19.00

Boisko sportowe na Wodnej

Trening - piłka nożna - seniorzy Klasa B

20

17.30-19.00

Boisko Miejskiego Klubu Sportowego „Trzebinia-Siersza” w Trzebini

Trening - piłka nożna - seniorzy

20

16.30-18.00

Kompleks sportowy „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Trzebini - Wodnej

Trening - piłka nożna - młodzicy

18

8.00-16.00

Ogród przedszkolny

„Dzieci lubią się bawić” - zabawy ruchowe na wesoło:

- wyścigi kelnerów

- kręglowy slalom gigant

- „sokole oczko”

- „wyścig kangurów”

- wyścigi raczków

- rzut do paszczy lwa

- kręgle

- zabawy z chustą animacyjną

 

Zabawy zespołowe:

- „Piłka parzy”

- „1,2,3, Baba Jaga patrzy”

- wyścigi szeregów („piłka górą - piłka dołem”, „przejęcie tunelami”, „kto prędzej dookoła”) zabawa w „dwa ognie”

 

50

19.30

Wiejski Dom Kultury w Karniowicach

Zajęcia fitness

15

19.00

Hala Sportowa „Gwarek” w Trzebini

Callanetics dla kobiet

10

9.35-9.50

Sala gimnastyczna

Zabawy ze skakankami

28

11.35-11.50

Plac zabaw

Zabawy zręcznościowe

25

16.00-18.00

Sala gimnastyczna

Piłka nożna - trampkarze młodsi

14

 

 

01.06.2012r.

9.00

Gimnazjum Nr 1 w Trzebini

Dzień Sportu Szkolnego, Turniej siatkówki,

Gry i zabawy

58

19.00

Dom Kultury „Sokół” w Trzebini

Fitness

10

17.00

Dom Kultury „Sokół” w Trzebini

Zajęcia tańca towarzyskiego

14

9.00-18.00

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Trzebini

Uroczyste otwarcie nowego placu zabaw

400

17.00

Wiejski Dom Kultury w Pile Kościeleckiej

Mecz piłki nożnej - młodzież kontra dorośli

12

18.00

Wiejski Dom Kultury w Pile Kościeleckiej

Gry i zabawy dla dzieci

10

16.00-18.00

Sala widowiskowa Wiejskiego Domu Kultury w Młoszowej

Gry i zabawy dla dzieci

25

17.30

Boisko sportowe przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Młoszowej

Trening - piłka nożna - juniorzy

35

18.00

Boisko sportowe przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Młoszowej

Trening - piłka nożna - seniorzy

15

16.00-20.00

Hala Sportowa „Gwarek” w Trzebini

Trening - siłownia

15

18.00

Boisko sportowe w Myślachowicach

Trening - piłka nożna - seniorzy

15

15.00-16.00

Wiejski Dom Kultury w Lgocie

Zabawy i konkursy sportowe

20

16.30

Hala sportowa przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

Trening - unihokej

20

8.00-12.00

Boisko szkolne oraz  sala gimnastyczna

Spartakiada sportowa - konkursy i zabawy dla poszczególnych grup wiekowych:

- 5 i 6-latki oraz klasa I szkoły podstawowej

- II, III i IV klasa szkoły podstawowej

- V i VI klasa szkoły podstawowej

200

11.00-13.00

Teren szkoły, boisko wiejskie „Rudy”

Dzień Dziecka - Dzień sportu szkolnego

148

17.00 i 18.00

Wiejski Dom Kultury w Psarach

Rozgrywki w tenisie stołowym i bilardzie

22

9.30-11.00

Leśna polana

Konkurencje sportowe

40

13.00-14.00

Sala przedszkolna

Tańce i pląsy

40

15.15-16.45

Hala Szkoły Podstawowej Nr 8 w Trzebini

Trening piłki nożnej - grupa naborowa - żacy

16

18.00-19.30

Boisko Miejskiego Klubu Sportowego „Trzebinia-Siersza” w Trzebini

Trening - piłka nożna - juniorzy

24

9.30-14.30

Kompleks sportowy „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Trzebini - Wodnej

Turniej Krisbud Cup 2012

72

8.00-16.00

Pobliski las, łąka oraz ogród przedszkolny

Dzień Dziecka pod hasłem: „W zdrowym ciele zdrowy duch”

-Spacer do lasu. Poznanie walorów krajoznawczych najbliższej okolicy. Zabawy na łące w okolicach lasu: „Królu, królu daj wojaka”; „Kto prędzej dookoła”, itp.

Powrót - rozwiązywanie zagadek na temat sportu i turystyki.

 

Ceremonia podsumowania Dni Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 - wręczenie nagród wszystkim finalistom i uczestnikom turnieju

50

10.00-14.00

Hala Sportowa „Gwarek” w Trzebini

Turniej tenisa stołowego

24

18.00

Hala Sportowa „Gwarek” w Trzebini

Trening tenisa stołowego

15

19.00-20.00

Sala gimnastyczna

Piłka siatkowa

15

16.00-18.00

Boisko sportowe w Wodnej

„Baw się razem z nami” - gry i zabawy dla dzieci

15

9.00

Kompleks sportowy „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Młoszowej

Dzień Sportu Szkolnego

120

Kompleks Sportowy Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Trzebini

Kompleks Sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 4

 

 

Adres: ul. 24 Stycznia 47 (Trzebinia-Górka)
Kontakt: Urząd Miasta w Trzebini, Wydział Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych tel. 32 71 11 058

Animatorzy Orlika:  Tomasz Baudler – tel. 502 771 945, Kacper Ślusarek – tel. 602 226 889

Liczba mijesc: brak trybun.

 http://www.orlik-trzebinia.futbolowo.pl/

 

Jest to trzeci obiekt powstały w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012, oddany do użytku mieszkańców gminy Trzebinia.
W skład kompleksu sportowego wchodzi:

- boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy o wymiarach 30 m na 62 m,

- boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykowej z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 19,1 m na 32,1 m oraz

- zaplecze sanitarno-szatniowe.

W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano również ogrodzenie, oświetlenie, ciągi komunikacyjne i przyłącza do infrastruktury komunalnej (energia, woda, kanalizacja).

 

Harmonogram zająć na Kompleksie Sportowym „Moje boisko – ORLIK 2012”
przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Trzebini znajduje się na stronie www.orlik-trzebinia.futbolowo.pl/

 

Zdjęcia z obiektu:

Autor: M.Wiśniewska-Bielec, T.Baudler, K.Ślusarek

 

Zobacz relacje:

Dzień Dziecka 2012 na Orliku

Relacja z zawodów piłki nożnej - Naftomontaż w dniu 31.08.2012


Zobacz inne informacje:

Trzeci -ORLIK- dla Trzebini - 9.11.2011

Krisbud zbuduje -Orlika- w Górce - 7.07.2011

Zbudują trzeciego Orlika - 2.06.2011

-ORLIKI- lubią Trzebinię - 9.03.2011

 

luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00