• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE NR 0050.216.2016 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 11.08.2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.216.2016 BURMISTRZA MIASTA  TRZEBINI Z  DNIA  11.08.2016 r.

w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

        Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( tj. Dz.U z 2016 r. , poz. 446)  oraz  art. 13 ust. 1  i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy   z dnia   21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.)   
                           

Zarządzam, co następuje;

 

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę;

- pomieszczenia o łącznej pow. około 263,50 m2 znajdujące się w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 796/45 położonym  w Trzebini przy ul. Kościuszki, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00057318/8 z przeznaczeniem na pomieszczenia garażowe oraz pomieszczenie spawalni, a także pomieszczenia  o łącznej powierzchni około 86,50 m2 znajdujące się w budynku położonym na części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 802/9, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00057318/8 oraz części nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 802/11, 799/9, 799/5, 1738 (stary numer działki pb 216), 799/3, 799/7, 1383/10, 800/6, będącej w posiadaniu Gminy Trzebinia, objętych księgą wieczystą KR1C/00052185/1 i KR1C/00018390/1, położonych w Trzebini przy  ul. Kościuszki, z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe wraz z szatnią - na rzecz wnioskodawcy na okres do 31.12.2016 r., znajdujących się w obszarze objętym miejscowym  planem zagospodarowania  przestrzennego – oznaczony symbolem 8 UC – tereny usług komercyjnych

oraz

- teren stanowiący część nieruchomości  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 796/45 i 796/3  o łącznej pow. około 150 m2, położony  w Trzebini przy ul. Kościuszki, z przeznaczeniem  pod lokalizację sprzętu transportowego do obsługi bazy, na rzecz wnioskodawcy na okres do 31.12.2016 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym  planem zagospodarowania  przestrzennego – oznaczony symbolem 8 UC – tereny usług komercyjnych, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00057318/8.

 

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie ;

- §2 uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi 1zł / m2 / miesięcznie + 23 % podatku VAT

 

 - §2 ust.4 zarządzenia Nr 0050.377.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.12.2015 r. w sprawie: zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Trzebinia i wynosi 1zł / m2/ miesięcznie + 23% podatku VAT.

 

2. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Burmistrza Miasta Trzebini nowego zarządzenia oraz podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwej Rady Osiedlowej.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00