• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

ZARZĄDZENIE NR 0050.217.2016 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 11.08.2016 r. w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

ZARZĄDZENIE NR 0050.217.2016 BURMISTRZA MIASTA  TRZEBINI Z  DNIA  11.08.2016 r.
w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2016 r. , poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.)

 

Zarządzam, co następuje;

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę;

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o pow. około 24 m2, położony w Trzebini na Os. Krze z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 693/9 i 693/19 o łącznej pow. 0,2044 ha , stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą Nr KR1C/00026077/0 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 693/10 o pow.0,0683 ha, będącą we władaniu Gminy Trzebinia, objętą wykazem hipotecznym Lwh 1285 Trzebinia, położony w Trzebini przy ul. Krakowskiej z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem MU4 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, KDGP/G- tereny tras komunikacyjnych – droga klasy głównej ruchu przyśpieszonego docelowo po wybudowaniu obwodnicy – droga główna, KX2 – tereny wydzielonego placu ciągów pieszorowerowych,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 123/11, 123/4, 125/18 o łącznej pow. około 0,0500 ha, położony w Trzebini przy ul. Młoszowskiej z przeznaczeniem na wypas kucyka - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem U 3 – tereny zabudowy usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00073250/1,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Czyżówka numerem geodezyjnym 642/2 o pow. około 40 m2, położony w Czyżówce przy ul. Długiej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – istniejący kiosk handlowy wraz z terenem niezbędnym do jego zagospodarowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047852/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerem geodezyjnym 223/108 o pow. około 0,0425 ha, położony w Bolęcinie przy akwenie "Gliniak", w celu prowadzenia parku linowego dla dzieci - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047371/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1179/12 o pow. około 0,0580 ha, położony w Trzebini przy ul. Żwirki i Wigury z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 6 MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z urządzeniami towarzyszącymi oraz oznaczony symbolem 3 ZU – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, powstałej z podziału działki nr 1179/6 objętej księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1497, położony w Trzebini w rejonie ronda Solidarności, z przeznaczeniem pod istniejącą tablicę reklamową o pow. reklamy około 4 m2 - na rzecz wnioskodawcy na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00076962/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 57 i 1495 ( powstałej z działki pb 18/1) – będącej we władaniu Gminy Trzebinia, objętej wykazem hipotecznym lwh 136 gm. kat. Trzebinia oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 1238, 1497 i 1496 – będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00076962/6, położony w Trzebini przy rondzie Solidarności o łącznej pow. około 305 m2 z przeznaczeniem na cele użytków zielonych - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi;

 

- uprawy rolne 78,10 zł/ha/rok

- uprawy ogrodnicze, sadownicze 557,55 zł/ha/rok

- użytki zielone 78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- garaże ( przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- handel - usługi na terenie sołectw 3,30 zł/m2/ miesiąc + 23% podatku VAT

- reklama 12,10 zł/m2/pow. reklamy/miesiąc + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

 

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie §2 uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

- 550,00 zł / miesięcznie +23 % podatku VAT, płatny w sezonie tj. od 1 maja do 30 września

- 70 zł rocznie +23 % podatku VAT.

 

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca .

 

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały. Natomiast czynsz dzierżawny ustalony na podstawie §2 uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych oraz Rad Sołeckich.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00