• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Zarządzenia Nr 0050.255.2016 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 15.09.2016 r.

                                                                               ZARZĄDZENIE NR 0050.255.2016

                                                                               BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

                                                                               Z DNIA 15.09.2016 r.

 

 

                                    w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

                 Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2016 r. , poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.) -

 

                                                                                                                                                   Zarządzam, co następuje;

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę;

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/392 o łącznej pow. około 1200 m2, położony w Trzebini z przeznaczeniem na cele upraw rolnych, na cele składowe oraz na cele ogródka przydomowego - na rzecz wnioskodawców na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057710/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 637/12 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini przy ul. Rybnej z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – lokalizacja stanowiska kontenerowego do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawcy na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem ZP1 – tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej oraz oznaczony symbolem KDD – droga publiczna klasy dojazdowej o zmniejszonej szerokości, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 581/1 o pow. około 0,0600 ha, położony w Trzebini przy ul. Jana Pawła II, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz oznaczony symbolem KDL 1/2 – teren drogi publicznej klasy lokalnej oraz w strefie zasięgu eksploatacji węgla w pokładach do 50m pod poziomem terenu, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym lwh 179 gm. kat. Siersza.

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi;

- uprawy rolne 78,10 zł/ha/rok

- użytki zielone 78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- tereny i ogródki przydomowe 0,95 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- zabudowa z wył. handlu i usług 2,00 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- składowiska, rzemiosło, 0,77 zł /m2/miesiąc + 23% podatku VAT

drobna wytwórczość, usługi na terenie miasta

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

 

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca .

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00