• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Zarządzenie nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 15.12.2016 r. w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR 0050.352.2016

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 15.12.2016 r.

 

 

w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.) -

 

                                                 Zarządzam, co następuje;

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę;

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerem geodezyjnym 608/2 o pow. 0,3833 ha, położony w Bolęcinie z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047371/4,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Płoki numerem geodezyjnym 195/4 o pow. 0,0142 ha, położony w Płokach przy ul. Zielonej z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047073/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1221/8 o pow. około 0,0658 ha, położony w Trzebini przy ul. Żmirka, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz oznaczony symbolem 4KDD i 5KDD – tereny dróg publicznych o zmniejszonej szerokości, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 94/39 o pow. około 0,0518 ha, położony w Trzebini przy ul. Zawadzkiego, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 3MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego i 10 KD – ulice i drogi wydzielone, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00009530/9,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 2496/1 o pow. 0,0439 ha, położony w Trzebini przy ul. Parkowej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową oraz na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 2 KL – tereny dróg i ulic lokalnych oraz częściowo oznaczony symbolem 8 ZU - tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący 1/2 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/243 o pow. około 44 m2, położony w Trzebini na Os. Gaj z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawców, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący 1/2 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/337 o pow. około 29 m2, położony w Trzebini na Os. Gaj z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawców, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący 1/2 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/300 o pow. około 46 m2, położony w Trzebini na Os. Gaj z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawców, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057712/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerami geodezyjnymi 94/13 i 94/39 o łącznej pow. około 0,0413 ha, położony w Trzebini przy ul. Zawadzkiego, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 3MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego, 10 KD – ulice i drogi wydzielone i 3 KL – tereny tras komunikacyjnych oraz w strefie ochrony wartości przyrodniczych "P" , stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00009530/9,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerami geodezyjnymi 94/13 i 94/41 o łącznej pow. około 0,0194 ha, położony w Trzebini przy ul. Zawadzkiego, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 2 MW i 3MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego, 10 KD – ulice i drogi wydzielone i 3 KL – tereny tras komunikacyjnych oraz w strefie ochrony wartości przyrodniczych "P", stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00009530/9,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o pow. około 24 m2, położony w Trzebini na Os. Krze z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/278 o pow. 22 m2 zabudowaną garażem murowanym, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą Nr KR1C/00045770/7 oraz 1/36 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/263 o pow. 0,2187 ha z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia, stanowiącą własność Gminy Trzebini, objętą księgą wieczystą Nr KR1C/00059497/0, położony w Trzebini na Os. ZWM - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 2.

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi;

 

- uprawy rolne 78,10 zł/ha/rok

- użytki zielone 78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- uprawy ogrodnicze, sadownicze 557,55 zł/ha/rok

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- zabudowa z wył. handlu i usług 2,00 zł/m2/rok +23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

 

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku.

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych i Sołeckich.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00