• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

Zarządzenie 0050.262.2017 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.08.2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE 0050.262.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 31.08.2017

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXXV/471/VII/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia, numerem geodezyjnym 626/94 o pow. 0,0401 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

                                                                                       Zarządzam co następuje:

 

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia, numerem geodezyjnym 626/94 o pow. 0,0401 ha, objętą księgą wieczystą KR1C/00037620/2, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, położoną przy Osiedlu Waltera w Trzebini. Nieruchomość oznaczona nr 626/94 o pow. 0,0401 ha, położona w Trzebini obręb Trzebinia, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XIII/160/VII/2015 z dnia 27 listopada 2015r. , zgodnie z którym przedmiotowa działka znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowo - usługowej – symbol planu MU.

 

§2.

Cena przedmiotowej nieruchomości wynosi 30.000,00 zł, brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

§3.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 §4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini – ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00