• wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. poz. 778) oraz 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.353)

 

z a w i a d a m i a m

 

o podjęciu przez Radę Miasta Trzebini Uchwały Nr XX/257/VII/2016 z dnia 31 maja 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini, w zakresie:

  1. zasad bilansowania miejsc postojowych dla zabudowy usługowej w terenach oznaczonych w planie symbolami MU3 położonych przy ul. Kościuszki (w zakresie §16 pkt. 7 części tekstowej planu),
  2. przeznaczenia oraz warunków zagospodarowania północnej części terenu oznaczonego w planie symbolem PU sąsiadującego z północnym odcinkiem ul. Dąbrowskiego (w zakresie w części tekstowej planu w tym §37  i części graficznej),
  3. wyznaczenia przebiegu drogi dla obsługi działek w terenach oznaczonych w planie symbolami MU2 i U11, położonych po południowej stronie ul. Pułaskiego (w zakresie części tekstowej i graficznej planu),
  4. ustaleń części tekstowej i graficznej planu, których konieczność zmiany wynikać będzie z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. od 1 do 3.

 

Obszar objęty zmianą planu położony jest pomiędzy ul. Kościuszki, Św. Stanisława, Dąbrowskiego, fragmentem ul. Pułaskiego od ul. Dąbrowskiego, terenem rafinerii oraz terenem kolejowym.

Przedmiot planu stanowić będą ustalenia, o którym mowa w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stosownie do ww. zakresu zmian.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowania planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 22 lipca 2016 r. (włącznie).

 

Wnioski do opracowania planu należy składać na piśmie do Urzędu Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Piłsudskiego 14. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

 

Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres Urząd Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Piłsudskiego 14;
  2. ustnie do protokołu w Wydziale  Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 11);
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Trzebini.

Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, która dostępna jest w Urzędzie Miasta w Trzebini, w Wydziale Architektury i Urbanistyki, w budynku urzędu przy ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 11).

 

Trzebinia, 24 czerwca 2016 r.

 

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

Krystyna Barbara Siemek

luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00