Biuletyn Informacji Publicznej
RSS
Załatw sprawę w Urzędzie
Ogłoszenia Urzędu Miasta
  • wersja standardowa
  • Wersja kontrastowa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dotacje celowe dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych ze środków budżetu gminy Trzebinia na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, II piętro, pokój nr 30
Telefon: (32) 71-11-039
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Osoba odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Piłsudskiego 14, pokój nr 27 (II piętro) nr telefonu (32) 71-11-027

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy - inspektor Marcin Głowacz

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Trzebini do planowanej instalacji ekologicznego urządzenia grzewczego wraz z wymaganymi dokumentami:
a) Akt własności budynku/lokalu lub inny dokument potwierdzający własność do wglądu oraz kopia do akt sprawy lub zgoda właściciela budynku lub administracji na instalację grzewczą.
b) Oświadczenie o zamiarze zlikwidowania tradycyjnego węglowego kotła rusztowego w istniejącym budynku mieszkalnym, co najmniej poprzez jego trwałe odcięcie od sieci centralnego ogrzewania.

2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Trzebinia do planowanej instalacji przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d wraz z wymaganymi dokumentami:
a) Akt własności nieruchomości lub inny dokument potwierdzający własność do wglądu oraz kopia do akt sprawy lub zgoda właściciela nieruchomości na wykonanie instalacji przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków.
b) Oświadczenie o zamiarze zlikwidowania zbiornika na nieczystości płynne przy istniejącym budynku mieszkalnym.
c) Opinia eksploatatora sieci kanalizacyjnej, w sprawie braku możliwości podłączenia do istniejącej lub planowanej kanalizacji.

 

 

Procedura:

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest zawarcie z Gminą Trzebinia umowy o udzielenie dotacji. Podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji jest złożenie kompletnego w/w wniosku o udzielenie dotacji celowej do planowanej instalacji ekologicznego urządzenia grzewczego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca przedkłada do Urzędu Miasta w Trzebini dokumenty potwierdzające jej wykonanie.

1. W przypadku zainstalowania ekologicznego urządzenia grzewczego dokumentami potwierdzającymi wykonanie inwestycji są:
- oryginał faktury/rachunku za zakup atestowanego urządzenia grzewczego wraz z kserokopią; faktura powinna wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę,
- oryginał faktury/rachunku za montaż ekologicznego urządzenia grzewczego wraz z kserokopią; faktura powinna wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę, a w przypadku samodzielnego montażu - oświadczenie o samodzielnym zamontowaniu urządzenia,
- kserokopia świadectwa badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” (certyfikatu ekologicznego) dla węglowych kotłów bezrusztowych.

2. W przypadku zainstalowania przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków dokumentami potwierdzającymi wykonanie inwestycji są:
- oryginał faktury/rachunku za zakup atestowanej przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kserokopią; faktura powinna wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę,
- oryginał faktury/rachunku za montaż wraz z kserokopią; faktura powinna wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę, a w przypadku samodzielnego montażu - oświadczenie o samodzielnym zamontowaniu urządzenia,
- kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane,
- projekt lub opis techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków z zaznaczeniem jej lokalizacji na mapie sytuacyjno - wysokościowej,
- kserokopia pozwolenia wodnoprawnego jeśli jest wymagane,
- opinia hydrogeologiczna dotycząca możliwości odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu, sporządzona przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia,
- zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków przed przystąpieniem do eksploatacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska do Burmistrza Miasta Trzebini.

Przekazanie dotacji nastąpi po zaakceptowaniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów oraz pozytywnym wyniku oględzin zainstalowanego urządzenia.

 

 

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta (Dziennik Podawczy) - ul. Piłsudskiego 14 (na parterze)

Termin załatwienia sprawy:

Termin realizacji usługi zależy od indywidualnej sprawy

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi i dodatkowe informacje:

Kserokopie przedłożonych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa i przedstawić oryginały dokumentów do wglądu.

 

Przy podpisywaniu umowy dotacji należy okazać dowód osobisty

 

 

 

wrzesień 2017
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Zbliżające się wydarzenia

 

GMINA TRZEBINIA
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32 - 540 Trzebinia
NIP:  628-226-01-22

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
tel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147
Godziny pracy: 
pn., śr., czw. 7.30 - 15.30 
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00