Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.

 

Informacje związane z petycjami wniesionymi do Urzędu Miasta w Trzebini, dane dotyczące przebiegu postępowania w ich sprawie oraz zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w poszczególnych latach znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzebinia.

 

W uchwalonej w 2014 r. ustawie o petycjach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 870) przyjęto zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Jak złożyć petycję

  • Składanie petycji jest wolne od opłat. O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma. Petycja może być złożona pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • Petycję trzeba podpisać. W przypadku petycji składanych drogą elektroniczną muszą być one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
  • Petycję indywidualną (np. składaną przez jednego obywatela) podpisuje ten obywatel. Zbiorową – kiedy petycje składa grupa obywateli lub grupa osób prawnych (np. kilka stowarzyszeń) – osoba wyznaczona do reprezentacji tej grupy. Petycje anonimowe nie będą rozpatrywane.

 

Terminy

  • Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
  • Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 Interpelacje i zapytania

 

W sprawach dotyczących Gminy Trzebinia radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Burmistrza.

  • Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy i powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej zapytania.
  • Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytanie zawiera krótkie przedstawienie opisu sytuacji, będącej wynikiem zapytania.

 

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady Miasta Trzebini, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona, jest obowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

 

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi jest dostępna na stronie esesja.trzebinia.pl