Rejestracja działalności gospodarczej

Od 1 lipca 2011 r. w Urzędzie Miasta w Trzebini wdrożona została Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej. W sprawach rejestracji działalności gospodarczej należy zgłosić się osobiście w budynku Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

Konsultanci:

 1. Jolanta Pietrzyk tel. (32) 711 10 82, 612 13 59
 2. Wioleta Knapik tel. (32) 711 10 82, 612 13 59

 

Informacja dla osób planujących założyć działalność gospodarczą

Szanowny Przedsiębiorco,
Aby zarejestrować działalność gospodarczą, jako osoba fizyczna, należy uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Obowiązującym drukiem do wypełnienia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest druk CEIDG-1, który można złożyć:

 1. on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub  podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP; 
 2. w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym musi on być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku a następnie przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Gdy wniosek został złożony w urzędzie gminy a jest niepoprawny - organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Rubryki i pola podlegające wpisowi do CEIDG, zostały określone w art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 43 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • firma przedsiębiorcy, nazwa skrócona oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
 • data urodzenia przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeśli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku jest możliwe;
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca taki posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG;
 • data rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • określenie przedmiotów wykonywania działalności i gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności (PKD 2007);
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacji REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek (zgłoszenia dokonuje się na wniosku o zmianę wpisu po zarejestrowaniu spółki w GUS i US).

W momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON;
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP)
 • oświadczeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń.

Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składa druk zgłoszeniowy VAT-R. Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna (obowiązek potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony). Przedsiębiorca, który wystąpi z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji, jest zobowiązany wnieść opłatę skarbowa w wysokości 170 zł.

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Dotyczy to na przykład: prowadzenia stacji benzynowej, sprzedaży alkoholu, założenia szkoły nauki jazdy, transportu osób i rzeczy itp.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do wykonywania działalności gospodarczej na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

Przydatne linki

 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 1. Urząd Statystyczny w Krakowie - Oddział w Chrzanowie
 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - serwis informacyjny ZUS
 2. Urząd Skarbowy w Chrzanowie - kontakt
 3. Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości - Fundacja dr Bogusława Federa - mikroporady.pl
 4. Ogólnopolski system regionalnej aktywności gospodarczej i społecznej - wyszukiwarka firm i instytucji
 5. Elektroniczny Punkt Kontaktowy – pomoc przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Aktualizacja: 19.02.2021 BW