Obserwując zmiany demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie, również Gminie Trzebinia wprowadza się działania pozostające w korelacji z działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z Narodowym Programem Zdrowia.

Ostatni etap życia człowieka przebiega w sposób zróżnicowany, w zależności od indywidualnych predyspozycji oraz stylu i warunków życia poszczególnych osób.

Basen w Trzebini

Aqua Planet - kryta pływalnia w Trzebini

„AKTYWNY SENIOR” działanie przeznaczone dla rencistów, osób w wieku emerytalnym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – mieszkańców Gminy Trzebinia – na podstawie zarządzenia numer 0050.621.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.12.2022 r.

Ostatni etap życia człowieka przebiega w sposób zróżnicowany, w zależności od indywidualnych predyspozycji oraz stylu i warunków życia poszczególnych osób.

Obserwując zmiany demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie, również Gminie Trzebinia wprowadza się działania pozostające w korelacji z działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z Narodowym Programem Zdrowia.

Cele Narodowego Programu Zdrowia to przede wszystkim:

 1. wydłużenie życia Polaków,
 2. poprawa jakości ich życia związanej ze zdrowiem,
 3. ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Działanie „Aktywny senior” skierowane jest do rencistów, osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Trzebinia. Powstało na podstawie analizy ich potrzeb i przy założeniu, iż należy stworzyć osobom starszym warunki do aktywnego i satysfakcjonującego życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Kluczowym elementem jest zapobieganie wykluczeniu osób starszych oraz poprawa stylu życia i zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Cel działania:

 1. Zwiększenie aktywności fizycznej wśród seniorów.
 2. Wskazanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu z pożytkiem dla zdrowia i dobrego samopoczucia.
 3. Zachęcanie do wychodzenia z domu i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W ramach działania trzebińscy seniorzy mają możliwość skorzystania z:

 1. Krytej Pływalni „Aqua Planet” w Trzebini, ulica Rafineryjna 10a, w ramach indywidualnego pływania. Czas pobytu na basenie w ramach programu to 70 minut, jeden raz w tygodniu
  lub
 1. Zajęć poprawiających kondycję prowadzonych przez instruktora Krytej Pływalni „Aqua Planet” w Trzebini. Czas pobytu na basenie w ramach programu to 70 minut.

Regulamin

 1. Adresatami działania są wszyscy renciści i osoby w wieku emerytalnym zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - mieszkańcy Gminy Trzebinia.
 2. Wejścia indywidualne na basen odbywać się będą w dni powszednie od poniedziałku do piątku tj.

- poniedziałek - wtorek od godziny 6.00 do godziny 12.00 (ostateczne rozliczenie powinno nastąpić w kasie do godziny 13.15) – bez rezerwacji torów
- środa-piątek od godziny 6.00 do godziny 14.00 (ostateczne rozliczenie powinno nastąpić w kasie do godziny 15.15) - bez rezerwacji torów.

Program realizowany będzie z wyłączeniem świąt, przerw technicznych i innych ważnych powodów.

 1. Zajęcia grupowe poprawiające kondycję, prowadzone przez instruktora odbywać się będą:

- w poniedziałek o godzinie 14.00 (ostateczne rozliczenie powinno nastąpić w kasie do godziny 15.15), rezerwacja basenu rekreacyjnego, maksymalna ilość osób na zajęciach to 25 osób)
lub,
- we wtorek o godzinie 14.00 (ostateczne rozliczenie powinno nastąpić w kasie do godziny 15.15), rezerwacja basenu rekreacyjnego, maksymalna ilość osób na zajęciach to 25 osób)

 1. Adresaci programu ponosić będą następujące opłaty:

- wejścia indywidualnie - 5,00 złotych brutto (słownie: pięć złotych),
- udział w zajęciach grupowych z instruktorem - 8 złotych (słownie: osiem złotych).

 1. Opłata pobierana będzie przed wejściem na basen w kasie Krytej Pływalni „Aqua Planet”.
 2. Koszty korzystania z dodatkowych usług (na przykład sauny, siłowni i tym podobnych) pokrywane będą według cennika.
 3. Czas pobytu na basenie w ramach działania to 70 minut/tygodniowo. Za dodatkowy czas obowiązuje opłata według cennika.
 4. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z działania będzie Karta Trzebińska wraz z legitymacją emeryta/rencisty lub zaświadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącym nabycia praw emerytalnych.
 5. Zgłoszenia na basen przyjmowane są w Urzędzie Miasta w Trzebini w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych przy ulica Narutowicza 10 pokój numer 8.
 6. Osoby mające problemy zdrowotne powinny skorzystać z porady lekarza, dotyczącej ewentualnych przeciwwskazań w związku z korzystaniem z ćwiczeń na basenie. Emeryci i renciści korzystają z ćwiczeń na basenie na własną odpowiedzialność.

UWAGA:

Każdy adresat działania zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do regulaminu Krytej Pływalni „Aqua Planet”.

Ilość wejść będzie uwarunkowana przepustowością basenu. W przypadku dużego zainteresowania udziałem w działaniu możliwe będzie wprowadzenie zapisów. O udziale w zajęciach decydować będzie kolejność zgłoszenia w dniu realizacji zajęć.

Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich korzystających do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce oraz w procedurach ustalonych przez Miejski Zarząd Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini.

W przypadku zamknięcia obiektu krytej pływalni realizacja Programu Karta Trzebińska - działanie „Aktywny senior” - zostaje automatycznie zawieszona.

 

 

 Aktualizacja 06.10.2023 r. SD