Treść studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia (wraz załącznikami graficznymi) zawiera Uchwała numer LXXIII/580/VIII/2023 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia — etap I (link prowadzi do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Trzebini).

Aktualizacja: 18.01.2024 BW