Informujemy mieszkańców Gminy Trzebinia, gdzie w okresie zimowym należy zgłaszać wszelkie interwencje i uwagi, związane z utrzymaniem przejezdności dróg na terenie Gminy Trzebinia - zobacz szczegółową informację.

Standardy zimowego utrzymania dróg na terenie Trzebini:

Standard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania zjawisk

I

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
Jezdnia posypana na całej długości

luźny
błoto pośniegowe
zajeżdżony
(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)

4 godz
4 godz
występuje

gołoledź
szron
szadź
pośniegowa
lodowica

3 godz
3 godz
3 godz
4 godz
4 godz

II

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
Jezdnia posypana na:

  • skrzyżowaniach z drogami
  • skrzyżowaniach z koleją
  • odcinkami o pochyleniu > 4%
  • przystankach autobusowych
  • innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

luźny
zajeżdżony
zaspy, języki śniegowe: lokalnie
utrudnienia dla samochodów osobowych

6 godz
występuje

6 godz

w miejscach wyznaczonych:
gołoledź
szron
szadź
pośniegowa
lodowica

5 godz
5 godz
5 godz
6 godz
5 godz

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

luźny
zajeżdżony
języki śnieżne
zaspy
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

8 godz
Występuje
Występują
do 8 godz.

w miejscach wyznaczonych:
gołoledź
pośniegowa
lodowica

8 godz
10 godz
8 godz

IV

Prowadzi się interwencyjne odśnieżania w zależności od potrzeb
Jezdnia ośnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek
Jezdnia posypana na odcinku decydującym o możliwości ruchu

luźny
zajeżdżony
języki śnieżne
zaspy
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 16 godz.

16 godz
występuje
występuje
występują do 16 godz.

w miejscach wyznaczonych:
gołoledź
pośniegowa

8 godz

 Zimowe obowiązki właścicieli i administratorów nieruchomości:

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzebinia, uchwalonym Uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XXXIV/362/VI/2013 z dnia 27 marca 2013 r., właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

  1. Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy.
  2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Zabrania się wyrzucania odgarniętego śniegu z chodnika na jezdnię. Należy podjąć działania zmierzające do usunięcia lub co najmniej ograniczenia śliskości chodnika. Użyte do tego celu materiały należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania. Zakazuje się stosowania popiołu i żużla do zwalczania śliskości na chodnikach. Zabrania się również stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia śniegu lub lodu.
  3. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni.
  4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania nawisów śniegu z dachów oraz sopli lodu z okapów, rynien i innych części elewacji budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się.

Informujemy, że niestosowanie się do ww. zapisów regulaminu będzie skutkowało nałożeniem mandatu karnego na właścicieli bądź administratorów nieruchomości.

Przypominamy również, że w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, należy dokonać przeglądu i właściwie zabezpieczyć przed zamarznięciem: wodomierze, studnie wodomierzowe, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne oraz instalacje wodociągowo-kanalizacyjne. Za ich odpowiednie zabezpieczenie odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości.