Problemy alkoholowe mają szczególne znaczenie wśród wielu problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju. Konsekwencje nadużywania alkoholu dotyczą nie tylko samych osób pijących szkodliwie, ale często ofiarami nadużywania alkoholu są członkowie rodzin osób pijących nadmiernie, a przede wszystkim dzieci i młodzież, które cierpią z powodu picia rodziców.

Poniżej podajemy wykaz miejsc, gdzie mieszkańcy Gminy Trzebinia mogą uzyskać pomoc w zakresie problemów uzależnień oraz przemocy domowej:

Poradnia Leczenia Uzależnień

Trzebinia ul. Harcerska 13 (Przychodnia), tel. 32 71 18 343

Rejestracja osobiście (pokój 107) lub telefonicznie w godzinach pracy:

 • Poniedziałki - w godz. od 11:00 do 15:00
 • Środy - w godz. od 11:00 do 15:00
 • Czwartki - w godz. od 11:00 do 15:00
 • Piątki - w godz. od 11:00 do 15:00

Leczenie jest bezpłatne - Poradnia działa w oparciu o kontrakt z NFZ.

 

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy domowej

Trzebinia ul. Kościuszki 50 (budynek dawnego "Inkubatora Przedsiębiorczości") lokal nr 7, tel. 32 71 21 199

Od 1 lutego 2021 r. nastąpiły zmiany w godzinach dyżurów:

poniedziałki:
od 15:00 do 19:00 - prawnik
środy:
od 15:00 do 19:00 - konsultant w zakresie interwencji kryzysowej
piątki:
od 15:00 do 19:00 - psycholog

W ramach Punktu prowadzone jest poradnictwo i konsultacje indywidualne dla:

 • osób z problemem alkoholowym
 • osób z rodzin z problemem alkoholowym
 • osób doświadczających przemocy w rodzinie
 • świadków przemocy
 • rodzin z problemami wychowawczymi
 • osób w kryzysie emocjonalnym
 • pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieżyi rodziców

Punkt konsultacyjny STOP Przemocy

Celem działania Punktu jest udzielanie wszelkich informacji osobom nadużywającym alkoholu i ich rodzinom o możliwości podjęcia leczenia odwykowego, a przede wszystkim udzielanie pomocy doznającym przemocy domowej z zakresu wsparcia psychologicznego i pomocy z zakresu prawa. W punkcie dyżurują specjaliści, którzy swoją wiedzą gwarantują udzielanie profesjonalnej pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują.

 

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych lub doznających przemocy domowej

Trzebinia ul. Kościuszki 50 (budynek dawnego "Inkubatora Przedsiębiorczości"), lokal nr 14
tel.  883 533 269

Terminy spotkań: środy w godz.:
od 15:00 do 17:00 - rozmowy indywidualne
od 17:00 do 19:00 - spotkania grupowe

Celem funkcjonowania grupy wsparcia jest udzielanie pomocy przede wszystkim osobom, które mają w rodzinie kogoś, kto nadużywa alkoholu oraz osobom doznającym przemocy domowej. Spotkania w grupie mają uświadomić istnienie problemu współuzależnienia, zmienić aktywność życiową współuzależnionych skupioną na sposobie picia partnera i jego zachowaniu, na aktywność służącą zaspokajaniu własnych potrzeb życiowych i potrzeb dzieci. Osoby te otrzymują wsparcie i nabywają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Procedura „Niebieskiej Karty”

Procedura ta ma na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie. Podstawą jej uruchomienia jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2015r. poz. 1390 z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie procedury „Niebieska Karta”. Uruchamiać ją mogą pracownicy socjalni, policjanci, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia. Uruchomienie procedury nie wymaga zgody osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy. Procedura jest prowadzona przez Zespół Interdyscyplinarny, który mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini przy ul. Kościuszki 38, tel. 32 6 121 510 w. 25 lub 795 494 873.

 

Grupa edukacyjno-motywacyjna skierowana do osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem

Spotkania z certyfikowanym terapeutą w budynku dawnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzebini, ul. Kościuszki 50 lokal nr 14

Terminy spotkań: wtorki - w godz. od 16.00 do 19.00

Alkoholizm to choroba, która rozwija się latami niepostrzeżenie, tocząc organizm i psychikę człowieka oraz rujnując jego życie. Jednak sygnały świadczące o tym, że picie alkoholu staje się problemem pojawiają się dużo wcześniej. Zadaniem prowadzącego grupę jest informowanie uczestników o chorobie alkoholowej i jej symptomach, uświadamianie istnienia problemu alkoholowego, identyfikacja z chorobą alkoholową, udzielanie informacji o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego.

 

Konsultant ds. Uzależnień 

Przyjmuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini, ul. Kościuszki 38, tel. 32 61 21 646
Godziny pracy:

 • Wtorki - w godz. od 8.00 do 11.00
 • Czwartki - w godz. od 11.00 do 19.00
 • Piątki -  w godz. od 11.00 do 19.00

 

Grupy samopomocowe

1. Grupa Anonimowych Alkoholików „Nadzieja” przy Parafii Św. Barbary w Trzebini Krystynowie.
Terminy spotkań: w każdą sobotę o godz. 17:00 (spotkania w salce "Klub 2000")

2. Grupa AA „Dwunasty Krok” przy Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini.
Terminy spotkań: w każdą środę o godz. 19:00 (pierwsza środa miesiąca mityng otwarty)

 

Trzebińskie Stowarzyszenie Abstynenckie INTEGRACJA

Trzebinia ul. Kościuszki 50 (budynek dawnego "Inkubatora Przedsiębiorczości"), lokal nr 14, tel. 793 561 098

Terminy spotkań: czwartki - w godz. od 17.00 do 19.00

Facebook Integracja Trzebinia https://pl-pl.facebook.com/integracjatrzebinia/ oraz http://www.integracjatrzebinia.pl/

Organizacja zrzeszająca osoby pragnące wyjść z uzależnienia i współuzależnienia, integrująca środowisko abstynenckie na terenie miasta i gminy Trzebinia. Członkowie klubu zyskują możliwość rozwiązania swoich problemów z alkoholem poprzez pracę nad sobą oraz kontakt z ludźmi mającymi ten sam problem, którzy wrócili do normalnego, trzeźwego życia.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miasta w Trzebini - Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki, Referat Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. Narutowicza 10 pokój nr 8, tel. 32 71 11 047, 32 71 11 056

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.

UCHWAŁA NR XLVI/393/VIII/2022 RADY MIASTA TRZEBINI z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025.

 • Poniedziałki, środy, czwartki - w godz. od 7:00 do 15:00
 • Wtorki - w godz. od 7:00 do 17:00
 • Piątki - w godz. od 7:00 do 13:00

Zadania Komisji:

 • Przygotowanie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu osób uzależnionych od alkoholu.
 • Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
 • Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych pod kątem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz uchwałą ustalającą limit punktów sprzedaży.

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego następuje poprzez:

 • Przyjmowanie zgłoszeń z opisem niepokojącej sytuacji w związku z nadużywaniem alkoholu.
 • Przeprowadzenie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami zgłoszonymi.
 • Kierowanie do biegłego sądowego na badanie w przedmiocie uzależnienia.
 • Przygotowanie i kierowanie wniosków do Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego.

Pobierz wniosek o zastosowanie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego [PDF]

 

Punkt Profilaktyki i Pomocy w Zakresie Przeciwdziałania Narkomanii

Trzebinia ul. Kościuszki 50 (budynek dawnego "Inkubatora Przedsiębiorczości"), lokal nr 7, tel. 501 376 764

 • Dyżury pełni pan Zbigniew Krempicki - certyfikowany specjalista terapii uzależnień, Animator Profilaktyki Stowarzyszenia MONAR
 • każda środa w godz. 10:30 - 14:30

Zadaniem punktu jest:

 • udzielanie pomocy osobom mającym problemy wynikające z używania narkotyków,
 • pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • wstępne diagnozowanie poziomu uzależnienia i adekwatny do tego wybór placówki lub innego rodzaju terapii.Punkt konsultacyjny STOP Narkotykom 2023

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  "Niebieska Linia"

oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie
tel. 800 12 00 02
www.niebieskalinia.info

Telefon zaufania dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim

tel. 801 889 880
Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17:00 do 22:00 z wyjątkiem świąt państwowych.

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania

tel. 800 199 990
czynny codziennie w godzinach od 16:00 do 21:00

Bezpłatna Linia Wsparcia dla osób i rodzin borykających się z uzależnieniami i innymi trudnościami życiowymi

Zespół ekspertów, w tym m.in. psychologów, terapeutów uzależnień i psychoterapeutów, jest gotowy, by pomóc!
Kontakt: 800 800 607 (linia bezpłatna)
Godziny działania: dni robocze, 16:00 - 20:00

Linia wsparcia koncentruje się na zapobieganiu, walce i łagodzeniu konsekwencji uzależnień, zarówno od substancji psychoaktywnych, jak i uzależnień behawioralnych, oraz udziela specjalistycznego wsparcia dla wszystkich potrzebujących mieszkańców woj. małopolskiego. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

  Aktualizacja 12.02.2024 r. BW