Stypendium Burmistrza Miasta Trzebini, zwane dalej stypendium naukowym w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Trzebinia” stanowi pomoc materialną o charakterze motywacyjnym. Może być przyznane uzdolnionym uczniom w przypadku wystąpienia jednego z poniższych kryteriów:

1. osiągnięcie wybitnych wyników w nauce za dany rok szkolny:

  1. średnia ocen od 5,50 dla uczniów klas IV, V, VI szkoły podstawowej,
  2. średnia ocen od 5,40 dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej,
  3. średnia ocen od 5,30 dla uczniów szkół ponadpodstawowych;

2. uzyskanie pierwszego miejsca w konkursach lub olimpiadach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Małopolskie Kuratorium Oświaty;

3. uzyskanie pierwszego miejsca w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim organizowanych przez inne podmioty nie wymienione w pkt. 2.

Kandydatów do stypendium naukowego zgłaszać mogą dyrektorzy szkół podstawowych oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Trzebinia w terminie do 30 czerwca każdego roku (za osiągnięcia w okresie od 1 września do końca zajęć dydaktycznych za dany rok szkolny). Spośród wszystkich złożonych wniosków, Komisja dokonuje wyboru najlepszych w ramach posiadanych środków w budżecie na ten cel.