Informacja z 21.03.2024 r. 

System nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Chrzanowskiego w 2024 r. obejmuje:

 • nieodpłatną pomoc prawną
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 • nieodpłatną mediację

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
 2. wskazanie sposobu rozwiązania przedstawionego problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym, lub poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
 2. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

UWAGA! Na terenie Powiatu Chrzanowskiego funkcjonuje jeden specjalistyczny punkt dedykowane wyłącznie mediacji. Punkt zlokalizowany jest w Alwerni przy ul. Gęsikowskiego 7. Z bezpłatnej mediacji można skorzystać umawiając się na wyspecjalizowany dyżur w punkcie w każdy czwartek w godzinach 15:00-19:00

Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np.spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, ze stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatna mediacja przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Jak uzyskać poradę?

 • ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 32 625 79 64 (rejestracja w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie: pon. 7.00-17.00, wt.-śr.-czw. 7.00-15.00, piątek 7.00-13.00)
 • wybierz lokalizację punktu

lub

 • wejdź na stronę internetową https://zapisy-np.ms.gov.pl/ wybierz z listy po lewej stronie województwo (Małopolskie), powiat (chrzanowski) i punkt. Przy wyborze punktu można nie tylko korzystać z listy, ale też z mapki znajdującej się po prawej stronie ekranu;
 • zaznacz opcję "Chcę skorzystać z porady stacjonarnie" i odpowiedzieć na pytanie o konieczność skorzystania z ewentualnej pomocy tłumacza migowego;
 • wybierz odpowiednią lokalizację, termin i godzinę wizyty. Następnie naciśnij "Umów wizytę" i wpisz swoje inicjały (lub numer wizyty), numer telefonu i adres e-mail na który przyjdzie potwierdzenie rezerwacji porady;
 • potwierdź zaznaczeniem w okienku, że nie możesz ponieść kosztów odpłatności płatnej pomocy prawnej oraz (niżej położonym), zapoznanie się z klauzulą dotyczącą warunków przetwarzania danych osobowych.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji odbywa się stacjonarnie, po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu 32 625 79 64 lub poprzez stronę internetową  https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Przypominamy, że z porad mogą też korzystać przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatniego roku nie zatrudniali ani jednej osoby. Rejestracja porady i jej udzielanie odbywa się wtedy na podobnych warunkach jak osób fizycznych.

WAŻNE !!! 

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku:

 • CHRZANÓW- STAROSTWO POWIATOWE Partyzantów 2, I piętro, pokój 104 poniedziałek – piątek w godzinach: 15.00 -19.00
 • TRZEBINIA- URZĄD MIASTA Rynek 18 lokal nr 2, II piętro, poniedziałek – piątek w godzinach: 15.00 - 19.00
 • BABICE – URZĄD GMINY Krakowska 56, pokój nr 2, poniedziałek – piątek w godzinach: 15.00 – 19.00

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 • LIBIĄŻ – MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Górnicza 11, poniedziałek, środa, piątek w godzinach: 14.00 - 18.00, wtorek, czwartek w godzinach: 9.00 – 13.00
 • ALWERNIA – URZĄD MIEJSKI Gęsikowskiego 7 na parterze, poniedziałek – piątek w godzinach 15.00 – 19.00, czwartek mediacja 15.00 – 19.00

Zadanie, polegające na udzielaniu: nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Chrzanowskiego, dofinansowano ze środkow budżetu państwa.

 

Informacja z 07.03.2024 r. 

dotycząca zmiany godzin pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Chrzanowskiego:

 • W dniu 8 marca 2024 r. punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Alwerni przy ul. Gęsikowskiego 7, będzie czynny od godziny 11.00 do godziny 19.00.
 • W dniu 25 marca 2024 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2, będzie czynny od godziny 8.00 do godziny 12.00 oraz od godziny 15.00 do godziny 19.00.
 • W dniu 29 marca 2024 r. punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Libiążu, ul. Górnicza 11, będzie czynny od godziny 11.00 do godziny 15.00.

 

Informacja z 10 maja 2023 r.

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?

Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:

 • nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • nieodpłatnej mediacji.

są darmowe i to niezależnie od tego, czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

Gdzie uzyskam pomoc?

Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju.
Punkty znajdują się w każdym powiecie. O tym gdzie jest najbliższy punkt zapytaj:

 • w starostwie powiatowym,
 • w urzędzie gminy,
 • w urzędzie miasta,
  lub poszukaj:
 • na stronach internetowych powiatów i gmin (które znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę hasło: urząd gminy, powiatu lub miasta i miejscowość, w której punkcie chcesz się zapisać),
 • na stronie internetowej np. www.ms.gov.pl.

Kto może skorzystać z darmowej pomocy?

Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika są dla Ciebie zbyt duże, składasz wykonawcy, którego spotkasz w punkcie, pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść takich kosztów. Nie martw się. Nie musisz zabierać ze sobą nic z wyjątkiem dowodu osobistego. Wzór oświadczenia da Ci osoba udzielająca pomocy.

Czy jako przedsiębiorca mogę skorzystać z pomocy?

Tak. Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną czyli prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś żadnych osób. Aby skorzystać z pomocy składasz:
pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść tych kosztów, oraz oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, a także wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Na czym polegają usługi? - Nieodpłatna pomoc prawna

Prawnik wytłumaczy, jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do sądu, sporządzi potrzebne Ci pisma (np. pozew). Jeśli Twoja sprawa już jest w sądzie, prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie od kosztów, albo o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, które są potrzebne żebyś nie musiał płacić za prawnika w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatna porada obywatelska

Doradca obywatelski przyjrzy się Twoim problemom, tak aby dostosować pomoc do Twojej sytuacji. Wytłumaczy Ci też jakie masz:
• prawa - czyli czego możesz się domagać,
• i obowiązki - jakie rzeczy musisz zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić.
Doradca również będzie Cię wspierał w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z Tobą plan działania wyjścia z sytuacji oraz pomoże Ci krok po kroku go wykonać.

Nieodpłatna mediacja

Jeśli masz z kimś konflikt, możesz zapisać się na mediację. W takim przypadku mediator będzie pomagał Wam się pogodzić bez pójścia do sądu. Możesz także poprosić o sporządzenie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, albo wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarłeś wcześniej podczas mediacji.
Uwaga! Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje zlecone przez sąd oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy stronami konfliktu występuje przemoc.

Czym się różni pomoc prawna od porady obywatelskiej?

Pomoc prawna:
• jest udzielana w momencie, kiedy problem danej osoby jest typowo prawny, m.in. gdy potrzebne będzie pójście z tym problemem do sądu, na przykład, gdy osoba chce się rozwieść, ale sama nie jest w stanie napisać pozwu rozwodowego lub gdy samotna matka chce wystąpić o alimenty i także nie wie jak takie pismo sformułować,
• pomocy prawnej udziela prawnik,
• jeżeli okaże się, że problem danej osoby nie jest tylko prawny, wtedy udzielający pomocy odsyła daną osobę do miejsca, gdzie może ona stosowną pomoc uzyskać, np. do poradni psychologicznej, ośrodka pomocy społecznej, czy pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Pomoc obywatelska:
• może, ale nie musi dotyczyć problemu prawnego. Poradą będzie, na przykład wskazanie osobie, której zmarł ktoś bliski, do jakiego urzędu powinna się udać, by załatwić wszystkie potrzebne formalności, jak wydanie aktu zgonu, czy wystąpienie o zasiłek pogrzebowy,
• porad obywatelskich udziela doradca obywatelski,
• doradca w przypadku stwierdzenia, że problem nie jest wyłącznie prawny, nie musi odsyłać do innych miejsc, tylko sam może starać się pomóc danej osobie.

Jak można się zapisać na poradę?

 • telefonicznie: 32 625 79 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie pon. 7-17, wt.-śr.-czw.7-15, piątek 7-13, każdy powiat prowadzi specjalny numer telefonu do zapisów i udzielania informacji; numer telefonu jest dostępny na stronach internetowych powiatów,
 • lub elektronicznie: na stronie np.ms.gov.pl/zapisy,
 • lub osobiście: w starostwie powiatowym w Chrzanowie, I piętro pokój 104.

Jak długo będę czekał na poradę?

To zależy od tego jak dużo osób zgłosiło się na poradę. Prawnik lub doradca obywatelski postarają się przyjąć każdego beneficjenta jak najszybciej.

Wyjątki:

 • z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy,
 • kobiety w ciąży zawsze obsługiwane są poza kolejnością.

Co musisz przygotować?

 • Dokument tożsamości: taki jak dowód osobisty, paszport, lub inny dokument potwierdzający tożsamość; a także
 • dokumenty dotyczące Twojego problemu: jeśli w ogóle takie masz. Nie są one obowiązkowe. Możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie. Jeśli dysponujesz dokumentami, pamiętaj o nich!
 • Jeśli jesteś samozatrudnionym przedsiębiorcą, przygotuj: wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Co jeśli jestem osobą z niepełnosprawnościami?

Będąc osobą z trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się możesz skorzystać z pomocy:
a) stacjonarnie, czyli w punkcie nieodpłatnej pomocy:
• możesz przyjść na wizytę z osobą, która pomoże Ci dotrzeć do punktu i będzie pomagać prawnikowi Ciebie zrozumieć, np. może to być osoba bliska, opiekun lub osoba posługująca się językiem migowym,
• podczas zapisywania się na poradę, możesz poprosić o pomoc tłumacza języka migowego,
b) możesz też skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu:
• jeżeli ze względu na stan zdrowia nie możesz go opuszczać, np. w szpitalu lub domu,
• w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się, na przykład w siedzibie stowarzyszenia pomagającego osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
• lub w miejscu, w którym będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, np. w budynku starostwa stale współpracującego z tłumaczem języka migowego,
c) osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać także z pomocy w szczególnych formach:
• po zapisie na wizytę, prawnik lub doradca obywatelski skontaktuje się z Tobą. Może udzielić Ci pomocy telefonicznie, za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Skype) lub przez wiadomość e-mail. Forma udzielenia pomocy musi być wcześniej uzgodniona z pracownikiem starostwa powiatowego lub urzędu miasta,
• konieczne jest pozostawienie danych kontaktowych do siebie, takich jak numer telefonu lub adres e-mail.

Edukacja prawna

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat praw i obowiązków, poszukaj wydarzeń organizowanych w Twoim powiecie. Na takich wydarzeniach omawiane są problemy zgłaszane w punktach nieodpłatnej pomocy w danym powiecie. Prowadzą je organizacje pozarządowe na co dzień obsługujące mieszkańców w punktach porad.
Szukaj: wykładów, warsztatów, kampanii społecznych, a także opracowań informatorów i poradników, spotkań osobistych, audycji w lokalnych mediach, webinariów albo podcastów i filmików zamieszczanych w Internecie.
Najczęściej takie wydarzenia odbywają się w bibliotekach, szkołach, miejscach aktywności lokalnej lub klubach pracy.
Informacje o nadchodzących wydarzeniach edukacyjnych organizowanych w okolicy oraz bezpłatne materiały, jak broszury czy biuletyny są dostępne w starostwie powiatowym, np. pod numerem telefonu wyznaczonym do zapisów na wizyty, czy na stronie internetowej powiatu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Harmonogram dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji

l.p. Nazwa Jednostki Kto świadczy pomoc prawną Adres Zakres pomocy Godziny
1. Nieodpłatna pomoc prawna świadczy organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie–Żegoty, z siedzibą w Porębie Żegoty ul. Przecznica 31, 32-566 Alwernia, KRS 0000083964 pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów, radców prawnych Babice, Urząd Gminy
ul. Krakowska 56
32-551 Babice
nieodpłatna pomoc prawna 

Poniedziałek - piątek: 15.00 - 19.00

2. Pomoc prawną świadczona jest przez Radców Prawnych, którzy zostali wskazanych przez Okręgową Izbę Radcowską w Katowicach pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych Chrzanów, Starostwo Powiatowe, ul. Partyzantów 2
32-500 Chrzanów
nieodpłatna pomoc prawna  Poniedziałek - piątek: 15.00 - 19.00
3. Nieodpłatna pomoc prawna świadczy organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie–Żegoty, z siedzibą w Porębie Żegoty ul. Przecznica 31, 32-566 Alwernia, KRS 0000083964 poradnictwo obywatelskie świadczą osoby, które spełniają wymogi, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 lit. C i d ustawy, ukończyła szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego Libiąż, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Górnicza 11
32-590 Libiąż
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Poniedziałek 14.00-18.00, Wtorek 9.00-13.00, Środa 14.00-18.00, Czwartek 9.00-13.00, Piątek 14.00-18.00

4. Nieodpłatna pomoc prawna świadczy organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie–Żegoty, z siedzibą w Porębie Żegoty ul. Przecznica 31, 32-566 Alwernia, KRS 0000083964 poradnictwo obywatelskie świadczą osoby, które spełniają wymogi, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 lit. C i d ustawy, ukończyła szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatną mediację prowadzą mediatorzy wpisani na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego Alwernia, Urząd Gminy, ul. Gęsikowskiego 7
32-566 Alwernia
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje (w każdy czwartek)

Poniedziałek - czwartek: 15.00 -19.00
mediacje: Piątek 15.00 - 19.00

5. Pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów, którzy zostali wskazani przez Izbę Adwokacką w Katowicach pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów Trzebinia, ul. Rynek 18, lokal nr 2, II piętro nieodpłatna pomoc prawna  Poniedziałek - piątek: 15.00 - 19.00
 • Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego w 2023 r. [plik w formacie .pdf]

  Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadanie z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informację o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi. W wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i innych formach porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

KOMUNIKAT 15.09.2022 r.

Ze względu na przerwę techniczną w działaniu systemu obsługującego nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dniu 16 września 2022 roku (piątek), punkty: w Chrzanowie, Trzebini, Alwerni, Libiążu, Babicach będą czynne w godzinach od 12.00 do 16.oo.

Informacja z 25 lutego 2022 r.

Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja - zapisy na bezpłatne usługi

Od 1 marca 2022 roku punkty NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO na terenie Powiatu Chrzanowskiego będą czynne stacjonarnie.

Z porady będzie można skorzystać osobiście w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu lub telefonicznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu 32 625 79 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie lub elektronicznie pod adresem: np.ms.gov.pl/zapisy

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać nie tylko osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady czy przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale także CUDZOZIEMCY mieszkający na terenie Polski.

Więcej informacji na stronie www.powiat-chrzanowski.pl

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać nie tylko osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady czy przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale także CUDZOZIEMCY mieszkający na terenie Polski.

NUMER TELEFONU NA INFOLINIĘ 791142062 W GODZINACH OD 15.00 DO 19.00

PRZYDATNY LINK DLA OBYWATELI UKRAINY: WWW.GOV.PL/UDSC/URZĄD-DO-SPRAW-CUDZOZIEMCÓW

PRZYDATNE NUMERY TELEFONU DLA OBYWATELI UKRAINY

- SPECJALNA INFOLINIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO DLA OBYWATELI UKRAINY SZUKAJĄCYCH SCHRONIENIA W MAŁOPOLSCE 12 210 20 02 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DLA UKRAIŃCÓW TEL. CZYNNY CAŁDOBOWO 539696888 (URZĄD MIASTA KATOWICE)

- PUNKT INFORMACYJNY DLA OBCOKRAJOWCÓW W KRAKOWIE UL. DASZYŃSKIEGO 22 TEL. +48 887 201 598 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9.00-19.00

Безкоштовною правовю допомогою та громадянськими порадами можуть користуватися особи, які не зможуть самостійно оплатити кошти правової допомоги. Правовою допомогою також можуть користуватися ІНОЗЕМЦІ, які проживають на території Польщі.

НОМЕР ТЕЛЕФОНА НА ІНФОЛІНІЮ 791142062 У ГОДИНАХ З 15.00 ПO 19.00

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН

WWW.GOV.PL/UDSC/URZĄD-DO-SPRAW-CUDZOZIEMCÓW

КОРИСНІ НОМЕРИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН

-ОКРЕМА ІНФОЛІНІЯ МАЛОПОЛЬСЬКОГО ВОЄВОДА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ ШУКАЮТЬ ПРИТУЛКУ В МАЛОПОЛЬСКОМУ ВОЄВОДСТВІ 12 210 20 02 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- ЦЕНТР КРИЗОВОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ЦІЛОДОБОВИЙ ТЕЛЕФОН 539696888 ( МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАТОВІЦЕ)

- ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ У КРАКОВІ ВУЛ. ДАШИНЬСКІЕГО (DASZYŃSKIEGO) 22 ТЕЛ. +48 887 201 598 З ПОНЕДІЛКА ДО П’ЯТНИЦІ В ГОДИНАХ 9.00-19.00

Informacja z 28.04.2021 r.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego w 2021 roku.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 z późn. zm.) sporządza i aktualizuje starosta.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadanie z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informację o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi. Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i innych formach porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Lista-wersja doc.

Lista- wersja pdf.

 

Komunikat z 05.01.2021 r.

W związku z nadal trwającym stanem epidemii w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie informuje, że w dalszym ciągu do  odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone są wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego można:

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, anonimową opinię można przekazać:

 • przesyłając pocztą na adres:     
  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
  ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
 • przesyłając na adres e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Komunikat z 22.05.2020 r.

Starosta Chrzanowski uprzejmie informuje o dalszym zawieszeniu udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w terminie do odwołania. Porady będą udzielane w dalszym ciągu przez telefon. Porady prawne i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście zostaną wznowione po wydaniu takiego zalecenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 • Ostatnie zmiany przepisów, wprowadzone ustawą z dnia 14 maja 2020 roku "o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa sars-cov-2" (DZ.U. poz 875), rozszerzyły  grupę osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.
 • Ponadto na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego zwolniono osoby uprawnione ze składania pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 32 625 79 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Niezbędne informacje zamieszczone sa także na stronie internetowej Powiatu Chrzanowskiego http://www.powiat-chrzanowski.pl/ w zakładce „BEZPŁATNE PORADY PRAWNE” oraz na stronach internetowych Gminy Chrzanów, Libiąż, Alwernia i Babice.

 

Komunikat z 26.03.2020 r.

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. (https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci) oraz dalszą koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. Z 2019 r. Poz. 294 ze zm.) Starosta Chrzanowski uprzejmie informuje o dalszym zawieszeniu udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w terminie do odwołania.

 

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

W celu z przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Starosta Chrzanowski informuje, że: od dnia 16 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku  porady będą udzielane wyłącznie telefonicznie za wyjątkiem porad wcześniej  zaplanowanych, które będą odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Oświadczenie do pobrania pod adresem https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod  numerem telefonu 32 6257964 lub adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie, bezpośrednio do komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie - Wydział Prezydialny, Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

---------------------------

W 2020 roku nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest:

- w gminie Chrzanów: przez radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Katowicach

- w gminie Trzebinia: przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką  w Katowicach

- w gminie Babice: przez Stowarzyszenie Rodzina KOLPINGA  w Porębie-Żegoty  wyłonione w drodze konkursu

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest:

- w gminie Libiąż oraz w gminie Alwernia: przez Stowarzyszenie Rodzina KOLPINGA w Porębie-Żegoty, wyłonione w drodze konkursu.

 

Gdzie w Trzebini uzyskać pomoc prawną

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w budynku: Rynek 18, II piętro, pok. nr 2.
 • Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00
 • Umówienie terminu wizyty dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 pod numerem telefonu 32 625 79 64 oraz przez stronę internetową https://powiatchrzanowski.npp-24.pl/

Element dekoracyjny

System darmowej pomocy prawnej w Trzebini, tak jak na terenie całej Polski, funkcjonuje od początku roku 2016. Informacje szczegółowe znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem  pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1.  działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługującej jej uprawnieniach lub
 2.  spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 3.  w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

3. W 2020 roku rozszerzono zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej o nieodpłatną mediację

Jest ona realizowana w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 1. Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
 2. Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
 3. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
 4. Usługa może obejmować również: rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów i przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
 5. Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.
 6. Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  32 62579 64, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie:

 • Poniedziałek: 7:00 - 17:00
 • Wtorek: 7:00 - 15:00
 • Środa: 7:00 - 15:00
 • Czwartek: 7:00 - 15:00
 • Piątek: 7:00 - 13:00

oraz pod adresem https://powiatchrzanowski.npp-24.pl/

 

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. 

 

Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie  osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem.

 

Nieodpłatna pomoc prawna - zasady w 2020 r. w powiecie chrzanowskim [pdf.]

 Aktualizacja 4.11.2020 r. SD