Podstawa prawna:

 • 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późniejszymi zmianami)

 

Uprawnieni:

Pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w  przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
 1. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r., poz. 2159),
 2. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
 • młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika:

 • w przypadku nauki zawodu – 8 081 zł zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
 • w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe do 10 000 zł.

Kwoty dofinansowania będą podlegać waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie przyznaje wójt/burmistrz/prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich wymaganych warunków.

Termin składania dokumentów

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników jako pomoc de minimis

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. s. 9).

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek pracodawcy z prośbą o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego - załącznik nr 1. Do wniosku o dofinansowanie winny być dołączone kopie:

 • dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
 • dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie przez młodocianego odpowiedniego egzaminu.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku, gdy naukę zawodu prowadzi osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy – kopię dokumentów bądź zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie,
 • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania młodocianego,
 • aktualny wydruk z CEIDG lub KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jaką otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • oświadczenie o poniesionych kosztach w związku z przygotowaniem zawodowym młodocianego pracownika,
 • oświadczenie wspólnika spółki cywilnej (w przypadku spółki cywilnej)
 • oświadczenie o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
 • oświadczenie o statusie pracodawcy.

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Dodatkowe informacje:

Ze względu na konieczność posiadania informacji  w zakresie planowanej liczby pracodawców, którym będzie udzielane dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych uprzejmie prosimy o przesyłanie przez pracodawców oraz cechy zrzeszające pracodawców zawiadomień - załącznik Nr 2 - zawierających dane o zatrudnionych uczniach, terminie rozpoczęcia i zakończenia nauki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Trzebińskim Centrum Administracyjnym, ul. Świętego Stanisława 1, tel. 32 6122 511 lub 32 6 122 735 wew. 318 - Pani Beata Pytlik (pokój nr 6)

Obowiązujące wzory druków do pobrania: