Sprawozdawczość dotycząca opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami.

Zgodnie z art. 273 ustawy Prawo ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona, między innymi, za:

1)     wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

1a)  wydane uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r. poz. 136 i 284);

2)     składowanie odpadów.

Podmioty korzystające ze środowiska tj.:

a) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) oraz przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1079, 1214, 1495 i 1655), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

b) jednostka organizacyjna niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,

c) osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia

zobowiązane są do przedstawienia marszałkowi województwa wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz  o wysokości należnych opłat oraz wniesienia opłat wyliczonych według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

Terminy skałdania sprawozdań:

  1. Do 15 marca należy złożyć w formie elektronicznej w systemie BDO rejestr-bdo.mos.gov.pl za poprzedni rok kalendarzowy:
  • Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Informacje dot. sprawozdania w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie przez wytwórców odpadów znajdują się na stronie www.malopolska.pl/zbiorcze

  • Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

Informacje dot. sprawozdania oraz naliczania opłat w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie w BDO znajdują się na stronach:

www.malopolska.pl/produktowa - w zakresie opakowań,

www.malopolska.pl/produkty - w zakresie produktów tj. opony, oleje, preparaty smarowe,

www.malopolska.pl/baterie - w zakresie baterii i akumulatorów,

www.malopolska.pl/sprzet - w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

www.malopolska.pl/reklamowki - w zakresie toreb na zakupy z tworzyw sztucznych objętych opłatą recyklingową,

www.malopolska.pl/pojazdy - w zakresie zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

  1. Do 31 marca należy złożyć do urzędu marszałkowskiego za poprzedni rok kalendarzowy:
  • Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Informacje dot. sprawozdania w tym wzór formularza, stawki opłat znajdują się na stronie www.malopolska.pl/srodowisko

Ponadto informujemy, że: