Szanowni Państwo,

zakres oraz sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele i ustalania zasad ich zagospodarowania określa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu należy, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych oraz morza terytorialnego, do zadań własnych gminy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się dla obszaru gminy lub jej części albo zespołu gmin lub jego części. O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały, określając granice obszaru objętego planem, na mapie stanowiącej załącznik graficzny do tej uchwały i przedmiot jego ustaleń.

      Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków

Projekty planów zagospodarowania

 Obowiązujące plany miejscowe

Wzór wniosku/uwagi do aktu planowania przestrzennego - plik pdf.

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia:

Obszar miasta Trzebinia - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla:

Obszar sołectw w Gminie Trzebinia - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla: