Deklaracja dostępności Gminy Trzebinia - Urzędu Miasta w Trzebini

Urząd Miasta w Trzebini zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.trzebinia.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszyskie dokumenty do pobrania w formacie .pdf występują w pełni dostępnej wersji cyfrowej
 • część linków nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
 • częściowo brak opisów zdjęć oraz tekstu alternatywnego dla elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia w tzw. sliderze)
 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych
 • niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań)

Strona i jej podstrony posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości tekstu na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W tym celu należy skorzystać z kombinacji klawiszy znajdujących się po lewej stronie klawiatury:
Alt + D = wybranie paska adresu (ustawienie focusa na pasku adresu),
Alt + Esc = przechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte,
Alt + tab = przełączenie między otwartymi aplikacjami,
Alt + P = wyświetlenie panelu podglądu,
Alt + spacja = otwarcie menu skrótów aktywnego okna,
Ctrl + tab = przełączenie między otwartymi stronami internetowymi,
Ctrl + A = zaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie,
Ctrl + C = skopiowanie zaznaczonego tekstu do schowka,
Ctrl + D = dodanie aktualnie otwartej karty do zakładek,
Ctrl + ↓ [strzałka w dół] = przeniesienie kursora na początek następnego akapitu,
Ctrl + ↑ [strzałka w górę] = przeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu,
Ctrl + Esc = otwarcie menu Start,
Ctrl + F = znajdywanie tekstu na stronie (do pola wyszukiwania wpisujemy wyraz lub frazę i przeglądarka podświetla miejsca, w których ono występuje po raz kolejny),
Ctrl + F5 = odświeżenie bieżącej strony internetowej,
Ctrl + G = przejście (ustawienie focusa) do następnego wystąpienia poszukiwanej frazy,
Ctrl + I = uzyskanie informacji o stronie,
Ctrl + P = wydrukowanie zasobu aktualnie otwartej karty,
Ctrl + W = zamknięcie aktualnie otwartej karty

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoby do kontaktu w sprawie dostępności:
Piotr Sikora
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 32 6121 227 wewnętrzny 251
Tomasz Glazer
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 32 7111 034, 32 6121 227 wewnętrzny 134

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14:

Budynek przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14:
• do budynku prowadzą 2 wejścia od strony ul. Marszałka Piłsudskiego 14,
• wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane przy wjeździe na parking Urzędu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14,
• do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd z parkingu i wjazd z chodnika do pomieszczeń na parterze,
• podjazd jest zabezpieczony barierkami,
• wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
• dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
• w budynku zainstalowana jest pętla indukcyjna,
• w obiekcie na parterze znajduje się pomieszczenie do obsługi osób niepełnosprawnych,
• przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Budynek przy ul. Narutowicza 10:

• do budynku prowadzi 1 wejście, przy którym znajduje się winda, umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim na piętra budynku Urzędu,
• wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej na parkingu Urzędu przy ul. Narutowicza 10,
• dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach,
• w obiekcie dziennik podawczy i punkt informacyjny jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych,
• do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
• przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
• wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
• w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Budynek przy ul. Rynek 18 (siedziba Rady Miasta Trzebini):

• do budynku prowadzi 1 wejście, gdzie znajdują się schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd z parkingu i wjazd z chodnika do pomieszczeń na parterze,
• podjazd jest zabezpieczony barierkami,
• wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
• dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
• do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
• przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
• w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

OBSŁUGA OSÓB UPRAWNIONYCH

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady, określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228).

Urząd Miasta w Trzebini nie dysponuje przeszkolonym pracownikiem w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza (polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego lub systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych) w terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem w merytorycznym Wydziale lub na Dzienniku Podawczym, jak również za pomocą dostępnych środków komunikacji:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 32 61 21 227
 • fax: 32 61 21 147
 • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:  /o016h2whpo/skrytka

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu Miasta w Trzebini. Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Urzędu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.